Bulgaria - Ruse: Information and promotion products

Watch this tender

Summary

Please scroll down for full details
Threshold: 
OJEU
Main activities: 
General public services
NUTS Code: 
Ruse (BG323)
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
SUPPLIES
CPV Code: 
39294100 Information and promotion products
18936000 Textile bags
18925200 Holsters
30199731 Business card holders
Award criteria: 
Lowest price
Published: 
Wednesday, January 25, 2017
Tender ID: 
2017/S 017-027307

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Obshtina Ruse
000530632
pl. „Svoboda“ No. 6
Ruse
7000
Bulgaria
Contact person: Nikola Kibritev — direktor na direktsiya ER; Kameliya Radeva — st. ekspert direktsiya ER; Monika Petrova — mladshi ekspert direktsiya ER
Telephone: +359 82881788 / 82881818 / 82710
E-mail: mayor@ruse-bg.eu
Fax: +359 82834413
NUTS code: BG323

Internet address(es):

Main address: www.ruse-bg-eu

Address of the buyer profile: http://ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/259/index.html

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/259/index.html
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Община Русе
000530632
пл. „Свобода“ № 6, Информационен център, гише „Обществени поръчки и транспорт“
Русе
7000
Bulgaria
Contact person: Ваня Попова — старши експерт
Telephone: +359 82881635
E-mail: mayor@ruse-bg.eu
Fax: +359 82834413
NUTS code: BG323

Internet address(es):

Main address: www.ruse-bg-eu

Address of the buyer profile: http://ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/259/index.html

I.4)

Type of the contracting authority
Regional or local authority

I.5)

Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

„Доставка на информационни материали“ в рамките на Бюджетна линия „Техническа помощ за Община Русе — Бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г.“ по 2 обособени позиции.

II.1.2)

Main CPV code
39294100

II.1.3)

Type of contract
Supplies

II.1.4)

Short description:

„Доставка на информационни материали“ в рамките на Бюджетна линия „Техническа помощ за Община Русе — Бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г.“, финансирана по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съгласно подписан Договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP001-8.001-0003-C01 от 11.3.2016 г. между Управляващия орган на Програмата, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, и Община Русе, в качеството ѝ на бенефициент по Договора по 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на мултифункционални бизнес чанти; Обособена позиция № 2: Доставка на информационни материали.

II.1.5)

Estimated total value
Value excluding VAT: 2 508.25 BGN

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 2

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Доставка на мултифункционални бизнес чанти

Lot No: 1

II.2.2)

Additional CPV code(s)
18936000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG323
Main site or place of performance:

Гр. Русе.

II.2.4)

Description of the procurement:

Предмет на обществената поръчка е „Доставка на информационни материали“ в рамките на Бюджетна линия „Техническа помощ за Община Русе — Бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г.“, финансирана по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съгласно подписан Договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP001-8.001-0003-C01 от 11.3.2016 г. между Управляващия орган на Програмата, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, и Община Русе, в качеството ѝ на бенефициент по Договора по 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на мултифункционални бизнес чанти; Обособена позиция № 2: Доставка на информационни материали.

В съответствие с разпоредбите на Закона за обществените поръчки Обособена позиция № 1 е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, тъй като обекта попада в обхвата на Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, приет с Решение № 591/18.07.2016 г. на Министерски съвет, обн. в ДВ, бр. 67, от дата 26.8.2016 г. Тези лица (специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания) трябва да отговарят на условията в чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.

За Обособена позиция № 1 могат да участват и други заинтересовани лица, но офертите им се разглеждат само ако няма допуснати оферти на лицата, регистрирани като специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

Количество по Обособена позиция № 1:

1. Мултифункционална бизнес чанта — 50 бр.;

Характеристиките на артикула по Обособена позиция № 1 са посочени в документацията за обществена поръчка и техническата спецификация.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 458.33 BGN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка се финансира по Бюджетна линия „Техническа помощ за Община Русе — Бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г.“.

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Доставка на информационни материали

Lot No: 2

II.2.2)

Additional CPV code(s)
18925200
30199731
39294100

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG323
Main site or place of performance:

Република България, област Русе, гр. Русе 7000.

II.2.4)

Description of the procurement:

„Доставка на информационни материали“ в рамките на Бюджетна линия „Техническа помощ за Община Русе — Бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г.“, финансирана по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съгласно подписан Договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP001-8.001-0003-C01 от 11.3.2016 г. между Управляващия орган на Програмата, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, и Община Русе, в качеството ѝ на бенефициент по Договора по 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на мултифункционални бизнес чанти; Обособена позиция № 2: Доставка на информационни материали.

Количеството, видовете и характеристиките на информационните материали по Обособена позиция № 2 са описани в документацията за обществена поръчка и техническата спецификация.

Количество информационни материали по Обособена позиция № 2:

Подложки за чаши — 100; Ключодържатели портмонета — 100; Комплект карти за игра — 100; Калъф за костюм и дрехи — 50; Кожен визитник с магнит — 100; Ветрило с дървена дръжка — 90.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 2 049.92 BGN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка се финансира по Бюджетна линия „Техническа помощ за Община Русе — Бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г.“, финансирана в рамките.

II.2.14)

Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

В настоящата обществена поръчка не се поставят изисквания за Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.

III.1.2)

Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

В настоящата обществена поръчка не се поставят изисквания за икономическото и финансовото състояние на участниците.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Неприложимо.

III.1.3)

Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Участникът следва да предостави изискуемата информация в Част ІV, Раздел В, т. 1б) от ЕЕДОП за доставките с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, изпълнени за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата. Доказателствата за изпълнени доставки с предмет идентичен или сходен с този на поръчката за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата се представят от участника, определен за изпълнител, или при поискване в хода на процедурата в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Участникът трябва да е изпълнил успешно най-малко 1 дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата. Под „дейност с предмет идентичен или сходен с този на поръчката“ се разбира: доставка на информационни материали. Участникът следва да предостави изискуемата информация в Част ІV, Раздел В, т. 1б) от ЕЕДОП за доставките с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, изпълнени за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.

III.1.5)

Information about reserved contracts
The contract is reserved to sheltered workshops and economic operators aiming at the social and professional integration of disabled or disadvantaged persons

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.2)

Contract performance conditions:

При подаване на офертата за участие участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП (съгласно изискванията на чл. 67, ал. 1 от ЗОП). В случай, че участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, съдържащ информацията по чл. 67, ал. 1 от ЗОП; 2. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението (чл. 59, ал. 6 от ЗОП).

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 27/02/2017
Local time: 17:30

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 28/02/2017
Local time: 14:00
Place:

Община Русе, ет. 3, Заседателна зала.

Information about authorised persons and opening procedure:

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.2)

Information about electronic workflows

VI.3)

Additional information:

Гаранция за изпълнение:

По Обособена позиция № 1 — Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 % от стойността на договора без включен ДДС.

По Обособена позиция № 2 — Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 % от стойността на договора без включен ДДС.

Гаранцията за изпълнение се представя в 1 от следните форми: 1. парична сума; 2. банкова гаранция; 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранцията по т. 1 или 2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице — гарант. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в Договора за изпълнение на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя. При представяне на гаранцията във вид на платежно нареждане — паричната сума се внася по сметка на на Община Русе: IBAN BG37 IORT 7379 3300 0300 00; BIC Code: IORTBGSF към „ТБ Инвестбанк“ АД, Клон Русе, на името на Община Русе. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка.

Отстранява се от участие в процедурата участник, за когато е налице някое от изброените основания в чл. 54, ал. 1, т. 1-7 ЗОП и в чл. 55, ал. 1, т. 1-5 ЗОП. (Забележка: На отстраняване подлежи участник, лишен от правото да упражнява дейност/професия по доставка на информационни материали). Забележка: Може да не отстрани от процедурата участник на посоченото основание в чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗОП, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet address:http://www.cpc.bg

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
20/01/2017