Par in Irish, translation, English-Irish Dictionary - Glosbe iarratas pandora

par in Irish

translation and definition "par", English-Irish Dictionary  online

par   

IPA: /pɑː/, pɑː; Type: verb, noun, abbreviation, adposition;
By; with.
Equal value; equality of nominal and actual value; the value expressed on the face or in the words of a certificate of value, as a bond or other commercial paper.
Equality of condition or circumstances.
(golf, mostly uncountable) The allotted number of strokes to reach the hole.
(golf, countable) A hole in which a player achieves par
Young salmon (also spelled parr)
(transitive, golf) To reach the hole in the allotted number of strokes.
paragraph
parallel
parenthesis
parish
Equal value; equality of nominal and actual value; the value expressed on the face or in the words of a certificate of value, as a bond or other commercial paper.
Equality of condition or circumstances.
( golf, mostly uncountable) The allotted number of strokes to reach the hole.
A hole in which a player achieves par.
An amount which is taken as an average or mean.
Young salmon. ( also spelled parr)
By; with.
To reach the hole in the allotted number of strokes.
a state of being essentially equal or equivalent; equally balanced; "on a par with the best"
(golf) the standard number of strokes set for each hole on a golf course, or for the entire course; "a par-5 hole"; "par for this course is 72"
make a score (on a hole) equal to par
    Show declension of par

Par  

Type: proper;
the name of a town and beach near St Austell in Cornwall
the name of a town and beach near St Austell in Cornwall

PAR

Type: abbreviation;
planed all round (timber - meaning planed on all sides as opposed to rough sawn)
periodic automatic replenishment (inventory control - meaning fixed quantity of an item that must be kept on hand to support daily operations)
stemming

Example sentences with "par", translation memory

add example
en two or more companies, on being dissolved without going into liquidation, transfer all their assets and liabilities to a company that they form, the new company, in exchange for the issue to their members of securities or shares representing the capital of that new company and, if applicable, a cash payment not exceeding 10 % of the nominal value, or in the absence of a nominal value, of the accounting par value of those securities or shares; or
ga aistríonn dhá chuideachta nó níos mó, ar iad a dhíscaoileadh gan dul faoi leachtú, a sócmhainní agus dliteanais uile chuig cuideachta a fhoirmíonn siad, an chuideachta nua, mar mhalairt ar urrúis nó scaireanna a eisiúint lena gcomhaltaí arb ionann iad agus caipiteal na cuideachta eile agus, más infheidhme, íocaíocht in airgead tirim nach mó ná 10 % den luach ainmniúil, nó, in éagmais luach ainmniúil, parluach cuntasaíochta na scaireanna nó na n-urrús sin; nó
en Notwithstanding Article 119(2), this Chapter shall also apply to cross-border mergers where the law of at least one of the Member States concerned allows the cash payment referred to in Article 119(2)(a) and (b) to exceed 10 % of the nominal value, or, in the absence of a nominal value, of the accounting par value of the securities or shares representing the capital of the company resulting from the cross-border merger.
ga D'ainneoin Airteagal 119(2), beidh feidhm ag an gCaibidil seo freisin maidir le cumaisc thrasteorann i gcás ina gceadaítear le dlí Ballstáit amháin ar a laghad an íocaíocht in airgead tirim dá dtagraítear in Airteagal 119(2)(a) agus (b) sárú ar 10 % de luach ainmniúil, nó, in éagmais luach ainmniúil, de pharluach cuntasaíochta na n-urrús nó na scaireanna arb ionann iad agus caipiteal na cuideachta a thiocfaidh as an gcumasc trasteorann.
en Carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d’une assemblée parlementaire (parliamentarian’s identity card with photo, issued by the president of a parliamentary assembly),
ga Carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d’une assemblée parlementaire (cárta aitheantais parlaiminteora a bhfuil grianghraf air, arna eisiúint ag uachtarán tionóil pharlaimintigh);
en Following the irrevocable fixing of exchange rates in accordance with Article 140 of the Treaty on the Functioning of the European Union, the Governing Council shall take the necessary measures to ensure that banknotes denominated in currencies with irrevocably fixed exchange rates are exchanged by the national central banks at their respective par values.
ga Tar éis na rátaí malairte a shocrú go neamh-inchúlghairthe, i gcomhréir le hAirteagal 140(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, glacfaidh an Chomhairle Rialaithe na bearta is gá chun a áirithiú go ndéanfaidh na bainc cheannais náisiúnta nótaí bainc arna n-ainmniú in airgeadraí le rátaí malairte atá socraithe go neamh-inchúlghairthe a mhalartú ar a luachanna pair faoi seach.
en Candidates with a disability preventing them from presenting their application online may send their application by registered and recorded delivery to the address: Comité européen des régions, à l’attention du chef de l’unité Recrutement et carrière, 101 rue Belliard, 1040 Bruxelles Belgique, marked ‘Confidentiel — avis de vacance — à ne pas ouvrir par le service courrier’, by the deadline mentioned in point 8.2 at the latest, with the postmark constituting proof of date.
ga Maidir le hiarrthóirí atá faoi mhíchumas a chiallaíonn nach féidir leo iarratas a dhéanamh ar líne, féadfaidh siad a n-iarratas a sheoladh trí sheachadadh cláraithe agus taifeadta chuig an seoladh seo a leanas: Comité européen des régions, à l’attention du chef de l’unité Recrutement et carrière, 101 rue Belliard, 1040 Bruxelles Belgique, agus “Confidentiel – avis de vacance – à ne pas ouvrir par le service courrier” scríofa air, faoin spriocdháta atá luaite i bpointe 8.2 ar a dhéanaí. Glacfar leis an bpostmharc mar chruthúnas dáta.
en Following the irrevocable fixing of exchange rates in accordance with Article # of the Treaty on the Functioning of the European Union, the Governing Council shall take the necessary measures to ensure that banknotes denominated in currencies with irrevocably fixed exchange rates are exchanged by the national central banks at their respective par values
ga Tar éis na rátaí malairte a shocrú go neamh-inchúlghairthe, i gcomhréir le hAirteagal # den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, glacfaidh an Chomhairle Rialaithe na bearta is gá chun a áirithiú go ndéanfaidh na bainc cheannais náisiúnta nótaí bainc arna n-ainmniú in airgeadraí le rátaí malairte atá socraithe go neamh-inchúlghairthe a mhalartú ar a luachanna pair faoi seach
en a statement whether the value arrived at corresponds at least to the number, to the nominal value or, where there is no nominal value, the accountable par and, where appropriate, to the premium on the shares to be issued for such consideration; and
ga ráiteas i dtaobh an bhfuil an luach a gheofar comhréireach ar a laghad leis an líon, leis an luach ainmniúil nó, i gcás nach ann do luach ainmniúil, leis an bparluach cuntasach agus, i gcás inarb iomchuí, leis an bpréimh ó na scaireanna a bheidh le heisiúint maidir leis an gcomaoin sin; agus
en Precision approach radar (PAR) equipment conforming to ICAO standards and employing electronically steerable linear (1-dimensional) arrays or mechanically positioned passive antennae.
ga Trealamh radair um beachtas ascnaimh (PAR) lena gcomhlíontar na caighdeáin EESI agus lena n-úsáidtear eagair líneacha (aontoiseacha) atá instiúrtha go leictreonach nó aeróga éighníomhacha atá suite go meicniúil.
en –their type and class, any security identification number, their currency, denomination, par value, the number of securities issued, the term of the securities;
ga –a gcineál agus a n-aicme, aon uimhir aitheantais slándála atá acu, a n-airgeadra, a n-ainmníocht, a bparluach, an líon díobh a eisíodh, agus a dtéarma;
en Shares issued for consideration, in the course of an increase in subscribed capital, shall be paid up to at least 25 % of their nominal value or, in the absence of a nominal value, of their accountable par.
ga Íocfar scaireanna a eisítear chun comaoine, le linn méadú ar chaipiteal suibscríofa, suas go 25 % dá luach ainmniúil nó, in éagmais luach ainmniúil dá bparluach cuntasach.
en Following the irrevocable fixing of exchange rates in accordance with Article III-198(3) of the Constitution, the Governing Council shall take the necessary measures to ensure that banknotes denominated in the currencies of Member States with irrevocably fixed exchange rates are exchanged by the national central banks at their respective par values.
ga Tar éis na rátaí malairte a shocrú go neamh-inchúlghairthe i gcomhréir le hAirteagal III-198(3) den Bhunreacht, glacfaidh an Chomhairle Rialaithe na bearta is gá chun a áirithiú go ndéanfaidh na bainc cheannais náisiúnta nótaí bainc arna n-ainmniú in airgeadraí na mBallstát le rátaí malairte atá socraithe go neamh-inchúlghairthe a mhalartú ar a luachanna pair faoi seach.
en Red pandora | PAR | PagelIus bellottii |
ga Garbhánach dearg | PAR | PagelIus bellottii | Red pandora |
en Shares acquired in the cases listed in points (b) to (g) of paragraph 1 shall, however, be disposed of within not more than three years of their acquisition unless the nominal value or, in the absence of a nominal value, the accountable par of the shares acquired, including shares which the company may have acquired through a person acting in his own name but on the company's behalf, does not exceed 10 % of the subscribed capital.
ga Déanfar scaireanna a fuarthas sna cásanna a liostaítear i pointe (b) go pointe (g) de mhír 1 a dhiúscairt, áfach, laistigh de thréimhse nach mó ná trí bliana ó fuarthas iad seachas mura sáraíonn luach ainmniúil nó in éagmais luach ainmniúil, parluach cuntasach na scaireanna a fuarthas, lena n-áirítear scaireanna a d'fhéadfadh an chuideachta a fháil trí dhuine ag gníomhú ina ainm féin ach thar ceann na cuideachta, 10 % den chaipiteal suibscríofa.
en In order to allow especially small institutions to opt for the more risk-sensitive IRB Approach, the relevant provisions should be read so that exposure classes include all exposures that are, directly or indirectly, put on a par with them throughout this Regulation.
ga Chun gur féidir le hinstitiúidí an-bheag an Cur Chuige IBR atá níos íogaire ó thaobh priacal de a roghnú, ba cheart na forálacha ábhartha a léamh sa chaoi go n-áirítear leis na haicmí risíochtaí gach risíocht atá, go díreach nó go hindíreach, á chur ar comhchéim leo sa Rialachán seo.
en Member States may decide not to apply this Article where 90 % of the nominal value, or where there is no nominal value, of the accountable par, of all the shares is issued to one or more companies for a consideration other than in cash, and where the following requirements are met:
ga Féadfaidh na Ballstáit a chinneadh gan an tAirteagal seo a chur i bhfeidhm i gcás ina n-eisítear 90 % den luach ainmniúil de na scaireanna uile a eisíodh do chuideachta amháin nó níos mó chun comaoine seachas in airgead tirim, nó, i gcás nach ann do luach ainmniúil, den pharluach cuntasach, agus i gcás ina gcomhlíontar na ceanglais seo a leanas:
en Following the irrevocable fixing of exchange rates, the Governing Council shall take the necessary measures to ensure that banknotes denominated in currencies with irrevocably fixed exchange rates are exchanged by the national central banks at their respective par values.
ga Tar éis na rátaí malairte a shocrú go neamh-inchúlghairthe, glacfaidh an Chomhairle Rialaithe na bearta is gá chun a áirithiú go ndéanfaidh na bainc cheannais náisiúnta nótaí bainc arna n-ainmniú in airgeadraí le rátaí malairte atá socraithe go neamh-inchúlghairthe a mhalartú ar a luachanna pair faoi seach.
en Attestation de dépôt d’une demande de carte nationale d’identité ou de passeport, délivrée depuis moins de trois mois par une commune et comportant une photographie d’identité du demandeur authentifiée par un cachet de la commune (certificate of lodgement of an application for a national identity card or passport, issued not more than three months previously by a municipality and bearing a photo of the applicant authenticated by a municipal stamp).
ga Attestation de dépôt d’une demande de carte nationale d’identité ou de passeport, délivrée depuis moins de trois mois par une commune et comportant une photographie d’identité du demandeur authentifiée par un cachet de la commune (teastas á rá gur taisceadh iarratas ar chárta aitheantais náisiúnta nó ar phas, ar teastas é a d’eisigh común tráth is giorra ná trí mhí roimhe sin agus a bhfuil grianghraf den iarratasóir air arna fhíordheimhniú le stampa an chomúin)
en Article 75 shall apply unless the shares are fully paid up and are acquired free of charge or using sums available for distribution in accordance with Article 56(1) to (4); in these cases an amount equal to the nominal value or, in the absence thereof, to the accountable par of all the shares withdrawn shall be included in a reserve.
ga Beidh feidhm ag Airteagal 75 ach amháin má tá na scaireanna íoctha go hiomlán agus go bhfaighfear iad saor in aisce nó trí úsáid a bhaint as suimeanna atá ar fáil do dháileadh i gcomhréir le hAirteagal 56(1) go (4); sna cásanna sin, déanfar méid atá comhionann leis an luach ainmniúil nó, in éagmais é sin, le parluach cuntasach na scaireanna ar fad arna dtarraingt siar a áireamh i gcúlchiste.
en The experts' report referred to in paragraph 1 shall contain at least a description of each of the assets comprising the consideration as well as of the methods of valuation used and shall state whether the values arrived at by the application of those methods correspond at least to the number and nominal value or, where there is no nominal value, to the accountable par and, where appropriate, to the premium on the shares to be issued for them.
ga Beidh sa tuarascáil ó na saineolaithe dá dtagraítear i mír 1, ar a laghad, tuairisc ar gach ceann de na sócmhainní atá sa chomaoin chomh maith le tuairisc ar na modhanna luachála ar baineadh leas astu agus beidh ráite inti cibé arb ionann ar a laghad an uimhir agus an luach ainmniúil agus na luachanna ar thángthas orthu trí na modhanna sin a chur i bhfeidhm nó, i gcás nach ann do luach ainmniúil, arb ionann iad agus an parluach cuntasach, agus, i gcás inarb iomchuí, arb ionann iad agus an phréimh ar na scaireanna a bheidh le heisiúint dóibh.
en In the "Communication de la Commission sur les suites données aux avis et résolutions adoptés par le Parlement européen lors de la session de juin 2012" (document SP (2012) 540) sent to the European Parliament on 12 July 2012, the Commission indicated that it could accept in full, in part, in principle or subject to rewriting 53 of the 83 amendments, as it considered that these amendments could clarify or improve the Commission's proposal and were consistent with its general aims.
ga San "Communication de la Commission sur les suites données aux avis et résolutions adoptés par le Parlement européen lors de la session de juin 2012" (doiciméad SP (2012) 540) arna chur chuig Parlaimint na hEorpa an 12 Iúil 2012, chuir an Coimisiún in iúl go bhféadfadh sé glacadh go hiomlán, i bpáirt, i bprionsabal nó faoi réir athscríobh le 53 den 83 leasú, ó tharla gur mheas sé go mbeadh na leasuithe seo mar bhonn le togra an Choimisiúin a shoiléiriú nó a fheabhsú agus go raibh a leithéid ag teacht lena chuid aidhmeanna ginearálta.
en the companies furnishing such consideration have reserves which may not be distributed under the law or the statutes and which are at least equal to the nominal value or, where there is no nominal value, the accountable par of the shares issued for consideration other than in cash;
ga tá cúlchistí ag na cuideachtaí a thugann an chomaoin sin nach féidir a dháileadh faoin dlí nó faoi na reachtanna agus atá ar a laghad cothrom leis an luach ainmniúil nó, i gcás nach ann do luach ainmniúil, le parluach cuntasach na scaireanna arna n-eisiúint chun comaoine seachas in airgead tirim;
en the number and nominal value or, in the absence of a nominal value, the accountable par of all the shares acquired and held by the company and the proportion of the subscribed capital which they represent.
ga líon na scaireanna nó a luach ainmniúil, nó in éagmais luach ainmniúil, parluach cuntasach na scaireanna go léir a fuarthas agus a bhí i seilbh na cuideachta agus an cion den chaipiteal suibscríofa dá seasann siad.
Showing page 1. Found 87 sentences matching phrase "par".Found in 14 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.
  add translation 

pandora charms à vendre
パンドラクリップ
pandora charms à vendre
colar pandora

Expand all
 • News & Events
  • News Archive
  • Events Calendar
  • Exhibitions
 • Vision 2020
 • Jobs
 • Press
 • Contact Us
 • University Leadership
 • Sustainability Initiative
 • Gift Shop
 • Open Days
 • Medtech

NUI Galway Fair to Showcase Over 400 Postgraduate Programmes

NUI Galway Fair to Showcase Over 400 Postgraduate Programmes-image

Friday, 18 January 2008

The Annual NUI Galway Graduate Studies Fair takes place from 1.30-5pm on Monday, 4 February, 2008 at Áras na Mac Léinn. The event will showcase 429 full-time and part-time postgraduate programmes at NUI Galway, including taught and research masters, and doctoral research options. Almost 3,500 postgraduate students currently attend NUI Galway. At the Graduate Studies Fair, 70 stands will provide information about opportunities at NUI Galway, with academic staff and current students on hand to answer questions about specific courses. A free seminar at 2.15pm will address 'Research & Funding Opportunities' while a presentation at 3.15pm will cover 'Careers and Making a Postgraduate Application'. Supported by Bank of Ireland, the Fair will also feature stands from other institutions across the country. According to John Hannon, Head of NUI Galway's Career Development Centre, "A postgraduate qualification can provide a real career boost. Whether you are a recent graduate or whether you secured your primary degree some years ago, there is a growing demand for people with postgraduate or 'fourth' level qualifications. More and more students now go straight onto postgraduate study in order to maximize their career prospects and earnings". Working with the 'fourth-level' theme, NUI Galway's graduate education opportunities are now under the banner go4th™. The University offers world-class fourth level education, developing programmes based on its traditional academic strengths of Arts, Social Sciences, Celtic Studies; Commerce, Medicine, Nursing, Health Science, Law, Engineering, Informatics and Science. These areas have been augmented with innovative Research Centres in areas as diverse as Biomedical Engineering, International Human Rights, Digital Media & Film Studies, and Regenerative Medicine. An online prospectus of all that is on offer at NUI Galway is available at www.go4th.ie. The postgraduate application process is also online, through PAC (Postgraduate Applications Centre www.pac.ie). "Most of our postgraduate applications for both taught and research programmes are now made online," says Valerie Leahy, Postgraduate Admissions Officer at NUI Galway, "the system is very easy to use and allows for quick turnaround and decision times". For further information on the Graduate Studies Fair visit www.go4th.ie/gsf -ends-

>> Read full story about NUI Galway Fair to Showcase Over 400 Postgraduate Programmes

Eolas faoi Bhreis is 400 Clár Iarchéime le fáil ag Aonach Léinn Iarchéime OÉ Gai

Eolas faoi Bhreis is 400 Clár Iarchéime le fáil ag Aonach Léinn Iarchéime OÉ Gai-image

Friday, 18 January 2008

Beidh an tAonach Léinn Iarchéime ar siúl in OÉ Gaillimh idir 1.30 – 5 pm, Dé Luain, an 4 Feabhra 2008 in Áras na Mac Léinn. Beidh eolas le fáil faoi 429 clár iarchéime lánaimseartha agus páirtaimseartha atá ar siúl in OÉ Gaillimh, lena n-áirítear cláir mháistreachta mhúinte agus thaighde, mar aon leis na deiseanna atá ann taighde dochtúireachta a dhéanamh. Tá beagnach 3,500 mac léinn iarchéime ag freastal ar OÉ Gaillimh i láthair na huaire. Beidh 70 seastán ag an Aonach Léinn Iarchéime agus beidh eolas le fáil faoi na deiseanna ar fad atá ar fáil in OÉ Gaillimh. Beidh idir chomhaltaí foirne acadúla agus mhic léinn i láthair chun ceisteanna faoi na cúrsaí éagsúla a fhreagairt. Beidh seimineár dar teideal 'Research & Funding Opportunities' ar siúl ag 2.15pm agus beidh láithreoireacht dar teideal 'Careers and Making a Postgraduate Application' ar siúl ag 3.15pm. Is é Banc na hÉireann a dhéanann urraíocht ar an Aonach, agus beidh seastáin ann freisin ó institiúidí eile ar fud na tíre. Deir John Hannon, Stiúrthóir Ionad Forbartha Gairme OÉ Gaillimh, "cabhraíonn cáilíocht iarchéime go mór le duine post níos fearr a bhaint amach. Is cuma mura bhfuil do chéim díreach faighte agat nó má tá do chéim faighte agat le fada an lá, is cinnte go bhfuil an-éileamh anois ar dhaoine le cáilíochtaí iarchéime nó cáilíochtaí 'ceathrú' leibhéal. Téann níos mó agus níos mó mac léinn i mbun staidéar iarchéime anois ar mhaithe leis na gairmeacha agus na tuarastail is fearr agus is féidir a bhaint amach dóibh féin". Le téama an 'cheathrú leibhéal', tá deiseanna iarchéime OÉ Gaillimh anois á bhfógairt faoin mbranda ar a dtugtar go4th™. Soláthraíonn an Ollscoil oideachas ceathrú leibhéal den scoth, agus forbraítear cláir atá bunaithe ar láidreachtaí traidisiúnta acadúla OÉ Gaillimh – Na Dána, Na hEolaíochtaí Sóisialta, An Léann Ceiltreach, Tráchtáil, Leigheas, Altranas, Eolaíocht Sláinte, Dlí, Innealtóireacht, Faisnéisíocht agus Eolaíocht. Tá méadú tagtha ar na réimsí seo agus ar Ionaid Nuálaíocha Taighde i réimsí cosúil le hInnealtóireacht Bhithleighis, Cearta Idirnáisiúnta an Duine, Na Meáin Dhigiteacha & Staidéar Scannán agus Leigheas Athghiniúnach. Tá réamheolaire ar líne OÉ Gaillimh le fáil ag www.go4th.ie. Is féidir iarratas a dhéanamh ar chúrsaí iarchéime ar líne freisin trí PAC (An tIonad Iarratas Iarchéime www.pac.ie). Deir Valerie Leahy, An tOifigeach um Iontrálacha Iarchéime in OÉ Gaillimh gur féidir iarratas a dhéanamh ar fhormhór na gclár múinte agus taighde ar líne anois, agus gur "fusa an córas a úsáid agus cinntíonn sé nach gcuirtear mórán moille ar an bpróiseas trí chéile ná ar an bpróiseas déanta cinntí". Tá tuilleadh eolais maidir leis an Aonach Léinn Iarchéime le fáil ag www.go4th.ie/gsf - críoch -

>> Read full story about Eolas faoi Bhreis is 400 Clár Iarchéime le fáil ag Aonach Léinn Iarchéime OÉ Gai

Minister Praises NUI Galway Science Essay Competition

Minister Praises NUI Galway Science Essay Competition-image

Monday, 14 January 2008

This year's BT Young Scientist & Technology Exhibition saw fifth year student Catherine Duane of Holy Faith Secondary School, Clontarf, Dublin, receive top prize in an exciting national science essay competition organised by NUI Galway. Catherine, who won a laptop, trophy and €500 science bursary for her school, received her prizes from the Minister for Education and Science, Mary Hanafin T.D., on the Science Foundation Ireland booth at the festival. The competition, co-ordinated by the Regenerative Medicine Institute (REMEDI) at NUI Galway, and sponsored by Medtronic, has now completed its third year. Essays were received from across the country on the theme of 'Genetic Engineering: Panacea or Pandora's Box?' The runner up prize of a video iPOD, trophy and €250 school science bursary went to Leaving Cert student Aidan Rowe of St Gerald's College, Castlebar, Co. Mayo. Presenting the prizes for the third successive year, Minister Hanafin said: "Increasingly we are all aware of the vital role of science and technology in our lives. We are aware too, of the extent to which it will impact upon our future economic development. Competitions like the national science essay competition have an important role in raising the profile of science among young people. As students complete their CAO forms, it is important that we all encourage them to consider the vast range of exciting career opportunities in the fields of science and technology - from playstations to mutations, from bionics to photonics! I would like to congratulate all of the students who took part in the competition on their hard work and on the very high standard of research and writing. This level of dedication and expertise gives me great hope for the future of Irish science." Professor Frank Barry, Scientific Director at REMEDI and competition judge, thanked all the students who participated in the competition along with Medtronic and SFI for their work in supporting science education. Noreen Moloney, of competition sponsor Medtronic, said: "Medtronic are delighted to support the promotion of science and engineering through initiatives such as the REMEDI national essay competition. It is imperative we promote interest in science, engineering and technology among our young people and be assured of a pool of highly educated, talented graduates to drive our economy forward in years to come." Catherine Duane's essay was selected from a top-ten shortlist by a high profile panel of judges who met at REMEDI in November 2007 to choose a winner. The judges included: Leo Enright (Chair of the Discover Science & Engineering Steering Committee); Tom Kennedy (Editor of Science Spin Magazine); Prof Frank Barry (Scientific Director, REMEDI); Noreen Moloney (Medtronic); and Cormac Sheridan (Freelance Science Journalist). Commenting on Catherine's essay, competition judge Cormac Sheridan said: "Catherine s essay is a very polished piece of work. The writing is crisp and to the point, she handles the argument with great confidence, and it s superbly structured." Organised as part of a joint REMEDI and NCBES secondary school outreach programme called GRO (Galway Regional Outreach), the aim of the competition is to hear young people's views on contemporary scientific questions and to encourage students to consider studying science in third level. REMEDI is a Science Foundation Ireland (SFI) funded research institute at the National Centre for Biomedical Engineering Science (NCBES) located at NUI Galway. To read the winning essays or for additional information on REMEDI outreach programmes, visit www.remedi.ie -ends-

>> Read full story about Minister Praises NUI Galway Science Essay Competition

NUI Galway Climate Expert Awarded Higher Doctorate by Leading UK University

NUI Galway Climate Expert Awarded Higher Doctorate by Leading UK University-image

Friday, 4 January 2008

Dr Colin O'Dowd, School of Physics, and Director of the Environmental Change Institute's Centre for Climate & Air Pollution Studies at NUI Galway, has been awarded a Doctorate in Science from the University of Manchester. The award was in recognition of highly distinguished published work resulting from research into atmospheric aerosols and their role in climate change. Dr O'Dowd has made a substantial, sustained and original contribution to knowledge and scholarship, and holds an authoritative international standing in his field of research. His research papers presented for the Doctorate of Science are regarded as having made the substantive part of the most significant advances in atmosphere aerosol research over the past twenty years. Dr O'Dowd directs the Centre for Climate & Air Pollution Studies (C-CAPS) in NUI Galway's Environmental Change Institute. Recently, C-CAPS secured significant research funding (in excess of €3 million) from the HEA, EPA and the Marine Institute in a series of research projects coordinated by Dr O'Dowd. The research focuses on aerosol-cloud-climate interactions, air-sea exchange of CO2 and ozone and regional climate modelling. The overarching aim of O'Dowd's research is to understand fundamental processes controlling climate change and air pollution and to build the most advanced climate prediction tools to provide accurate assessments of future climate change for Ireland. ends

>> Read full story about NUI Galway Climate Expert Awarded Higher Doctorate by Leading UK University

Science and Technology Careers Fair at NUI Galway

Science and Technology Careers Fair at NUI Galway-image

Friday, 29 February 2008

The Career Development Centre at NUI Galway will host a Science and Technology Careers Fair on Wednesday, 5 March 2008 from 4-6.30pm, in Áras na Mac Leinn. The event will be an opportunity for students and graduates to make valuable first-hand contact with actively recruiting organisations in the areas of science, engineering, technology and healthcare. National and international science and technology organisations attending the fair include: Abbott Ireland Diagnostics; Intel Ireland; Science Recruitment Ireland; Stiefel Laboratories; Fidelity Investments; Servisource Recruitment; SAP; PharmaChemical Ireland; Realex Payments; Western Fisheries Board; Environmental Protection Agency; Institute of Geologists; Geological Survey of Ireland; Engineer's Ireland; Schwartz Pharma Ltd/UCB; Institute of Chartered Accountants in Ireland; National Rehabilitation Hospital; InterTradeIreland; Saint Michael's House; O&B Recruitment; Warwick Medical School; and Careers in Research, NUI Galway. According to Angela Teahan, Career Development Centre, NUI Galway, "The majority of companies attending are actively recruiting and this is such an opportunity for students and graduates. My advice is to arrive well-prepared having researched the exhibitors and with an up to date CV in hand. Be prepared to network with employers, get into conversation with the representatives, and endeavour to make a positive and lasting impression on the company representatives". For further details on the event visit the Career Development Centre's website http://www.nuigalway.ie/careers/students/sciencefair.html or telephone Angela Teahan on 091 492133. -ends-

>> Read full story about Science and Technology Careers Fair at NUI Galway

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 > >>

Featured Stories

Friday, 24 November 2017

NUI Galway Receives Archive of Margaretta D’Arcy and John Arden

Thursday, 23 November 2017

Marine Institute Awards Research Infrastructure Funding to NUI Galway Scientists

Thursday, 23 November 2017

NUI Galway’s ReelLIFE SCIENCE Discovers Ireland’s Best Short Science Videos