Yayın Alımları / Basılı Yayın Alımları - EKAP charm madra pandora

Açık ihale usulü ile ihale edilen Yayın Alımları / Basılı Yayın Alımları mal alımı idari şartnamesi

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

b) Adresi: İnönü Üniversitesi Merkez Kampüsü Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 44280 - MALATYA MERKEZ / MALATYA

c) Telefon numarası: 4223774615

ç) Faks numarası: 4223410055

d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./22 md.)

e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Bekir GÜNEŞ

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 - İhale konusu alıma ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu malın;

a) Adı: Yayın Alımları / Basılı Yayın Alımları

b) Varsa kodu:

c) Miktarı ve türü:

6.255 Kısım ve 12.128 Adet Kitap

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Teslim edileceği yer : İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

d) Bu bent boş bırakılmıştır.

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a) İhale kayıt numarası: 2016/274204

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

ç) İhalenin yapılacağı adres: İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Merkez Kampüsü 44280 BATTALGAZİ-MALATYA

d) İhale (son teklif verme) tarihi: 17.08.2016

e) İhale (son teklif verme) saati: 10:00

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Konferans Salonu

3.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini ile EKAP'a kayıt zorunluluğu

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden (teknik şartnamenin yayımlanmaması halinde teknik şartname hariç) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

ç) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil): 200 TRY (Türk Lirası) ( iki yüz Türk Lirası )

d) Bu madde boş bırakılmıştır

4.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak imzalanır.

4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.4. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

4.5. İdarelerin ve adına ihale dokümanı satın alınacak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin EKAP'a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.

Madde 5 - İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname,

b) Teknik Şartname,

c) Sözleşme Tasarısı,

ç) Standart formlar: Standart Form-KİK025.1/M: Geçici Teminat Mektubu, Standart Form-KİK023.0/M: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK025.2/M: Kesin Teminat Mektubu, Standart Form-KİK015.3/M: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-KİK0015.3/M: Birim Fiyat Teklif Cetveli

d) İhtiyaç listesi

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları

6.1. İdareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır.

6.2. EKAP üzerinden tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle 6.1 inci maddede belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır.

6.5. Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılır ve Tebligat Kanununun usule aykırı tebliğe ilişkin hükümleri uygulanır.

6.6. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın yabancı istekli olduğu ortak girişimlerde tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde;

a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,

b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi birine,

tebligat yapılır.

6.7. Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda elektronik ortam ve faks kullanılamaz. Ancak, bu şartnamenin 4.3 maddesinde ihale dokümanının posta veya kargo yoluyla satılmasının öngörülmesi halinde, doküman satın almaya ilişkin talepler faksla veya postayla bildirilebilir.

II - İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, sekli ve içeriği Mal Alimi İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standar vfabccna. pandora butikt forma uygun belge,

ı) Bu bent boş bırakılmıştır.

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

7.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

7.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

7.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.6. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmistir:

7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7. Belgelerin sunuluş şekli:

7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye'deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1. Tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.2. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, "apostil tasdik şerhi" taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.4.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.4. "Apostil tasdik şerhi" taşımayan veya tasdik işlemine ilişkin özel hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme kapsamında sunulmayan ve yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin üzerindeki imzanın, mührün veya damganın, düzenlendiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgeler ise sırasıyla, düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye'deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde "apostil tasdik şerhi" taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde, ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.8. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu şartname ve eklerinde istenilen belgelerin, isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş dengi olan belgelerin sunulması gerekir.

7.9. Tekliflerin dili

7.9.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı

8.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir.

Madde 9 - İhaleye katılamayacak olanlar

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

Madde 10 - İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir. İhale üzerinde kalan istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Madde 11 - Teklif hazırlama giderleri

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.

Madde 12 - İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması

12.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

12.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

12.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabi yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

12.4. Açıklamalar, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra dokümanı satın alanlara ihale dokümanının bir parçası olarak verilir.

Madde 13 - İhale dokümanında değişiklik yapılması

13.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak ihale dokümanına eklenir.

13.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

13.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanının satılmasına ve teklif alınmasına devam edilecektir.

13.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verebilirler.

13.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26 nci maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

Madde 14 - İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

14.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

14.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu asamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

14.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.

14.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 15 - İş ortaklığı

15.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

15.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

15.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaklardır.

15.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

15.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları, pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.

Madde 16 - Konsorsiyum

16.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

Madde 17 - Alt yükleniciler

17.1. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 18 - Teklif ve sözleşme türü

18.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Madde 19 - Kısmi teklif verilmesi

19.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

19.2.1. Bu ihaledeki kısım sayısı 6255 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir;

İsteklilerin teklifleri kalem bazında ayrı ayrı değerlendirilecektir. Teklif edilen her bir iş kalemi için ekte sunulan ihtiyaç listesinde yer alan iş kaleminden biri veya daha fazlası istekli üzerinde kalabilir. İsteklilerce verilecek tekliflerin ihale konusu alımın tamamını mı yoksa bir kısmını mı kapsadığı hususu teklif mektuplarında açıkça belirtilecektir. İsteklilerle, üzerlerinde kalan kısım/kalemlerin her biri için ayrı ayrı sözleşme imzalanması mümkün olabilecektir.

Madde 20 - Alternatif teklifler

20.1. Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir.

Madde 21 - Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

21.1. İstekliler, teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak belirtecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde de bu para birimi kullanılacaktır.

Madde 22 - Tekliflerin sunulma şekli

22.1. Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adi, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi ise ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.

22.2. Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.

22.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle isleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.

22.4. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilen yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

Madde 23 - Teklif mektubunun sekli ve içeriği

23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

23.2. Teklif mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur.

23.3. Is ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

23.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 24 - Tekliflerin geçerlilik süresi

24.1. (Değişik: 3/7/2009-27277 R.G/11. md.) Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 130 - yüz otuz (rakam ve yazıyla) takvim günüdür.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olacaktır.

Madde 25 - Teklif fiyata dahil olan giderler

25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek her türlü (KDV hariç) vergi, resim, harç ve benzeri giderler, ulaşım ve taşıma giderleri, her türlü sigorta giderleri teklif fiyata dahil edilecektir.

25.2. (25.1) maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Ancak, sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV) ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

Madde 26 - Geçici teminat

26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 23.01.2017 . tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Madde 27 - Teminat olarak kabul edilecek değerler

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

27.2. 27.1. maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve seklinin, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

27.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.6. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 28 - Geçici teminatın teslim yeri

28.1. Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içerisinde İdareye sunulur.

28.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların İnönü Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın Halk Bankası Malatya / Merkez Şubesi TR62 0001 2009 5580 0006 0000 16 Nolu hesabına yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

Madde 29 - Geçici teminatın iadesi

29.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.

29.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

29.3. İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 30 - Tekliflerin alınması ve açılması

30.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir.

30.2. İhale komisyonu tarafından, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:

30.2.1. İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.

30.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adi, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi ise ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp mühürlenmesi veya kaselenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

30.2.3. İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir.

30.2.4. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.

Madde 31 - Tekliflerin değerlendirilmesi

31.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

31.2. Teklifin esasini değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

31.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak, verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katilim şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilecektir.

31.4. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

31.5. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

Madde 32 - İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenilmesi

32.1. İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karsılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir.

32.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

32.3. İdarenin yazılı açıklama talebine, istekli tarafından yazılı olarak cevap verilir.

Madde 33 - Aşırı düşük teklifler

33.1. İhale komisyonu, verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden, teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

33.2. İhale komisyonu tarafından;

a) İmalat sürecinin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temininde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen malın özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamalar dikkate alınarak, aşırı düşük teklifler değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

33.3. İhale komisyonu tarafından, aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde, sinir değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalara ilişkin olarak Kamu İhale Kurumu tarafından düzenleme yapılmış ise bu düzenlemelerde yer alan kriterler esas alınacaktır.

Madde 34 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi

34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.

Madde 35 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

35.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

35.3. Yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

35.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

35.4.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına göre belirlenecektir.

35.4.2. Birden fazla isteklinin teklifinin eşit olması ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde, 35.4.1. maddesindeki düzenleme ile Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 62 nci maddesindeki düzenleme esas alınacaktır.

35.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 36 - İhalenin karara bağlanması

36.1. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.

36.2. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar.

Madde 37 - İhale kararının onaylanması veya iptali

37.1. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde bırakılan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir.

37.2. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

37.3. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

37.4. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Madde 38 - Kesinlesen ihale kararının bildirilmesi

38.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 36.2. maddesinin birinci fıkrası uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.


pandora charms à vendre
Sitio web oficial de pandora
pandora herunterladen
where to buy pandora online
charm madra pandora

Chalukya dynasty

From Wikipedia, the free encyclopedia   (Redirected from Chalukya empire) Jump to: navigation, search This article is about the Chalukyas of Vatapi. For other dynasties, see Chalukya (disambiguation). Chalukya dynasty Empire
(Subordinate to Kadamba Dynasty until 543) 543–753 Extent of Badami Chalukya Empire, 636 CE, 740 CE Capital Badami Languages Kannada
Sanskrit Religion Hinduism
Jainism Government Monarchy Maharaja  •  543–566 Pulakeshin I  •  746–753 Kirtivarman II History  •  Earliest records 543  •  Established 543  •  Disestablished 753 Preceded by Succeeded by Kadamba dynasty Rashtrakuta dynasty Eastern Chalukyas Today part of   India Old Kannada inscription of Chalukya King Mangalesha dated 578 CE at Badami cave temple no.3

The Chalukya dynasty ( [tʃaːɭukjə] ) was an Indian royal dynasty that ruled large parts of southern and central India between the 6th and the 12th centuries. During this period, they ruled as three related yet individual dynasties. The earliest dynasty, known as the "Badami Chalukyas", ruled from Vatapi (modern Badami) from the middle of the 6th century. The Badami Chalukyas began to assert their independence at the decline of the Kadamba kingdom of Banavasi and rapidly rose to prominence during the reign of Pulakeshin II. After the death of Pulakeshin II, the Eastern Chalukyas became an independent kingdom in the eastern Deccan. They ruled from Vengi until about the 11th century. In the western Deccan, the rise of the Rashtrakutas in the middle of the 8th century eclipsed the Chalukyas of Badami before being revived by their descendants, the Western Chalukyas, in the late 10th century. These Western Chalukyas ruled from Kalyani (modern Basavakalyan) until the end of the 12th century.

The rule of the Chalukyas marks an important milestone in the history of South India and a golden age in the history of Karnataka. The political atmosphere in South India shifted from smaller kingdoms to large empires with the ascendancy of Badami Chalukyas. A Southern India-based kingdom took control and consolidated the entire region between the Kaveri and the Narmada rivers. The rise of this empire saw the birth of efficient administration, overseas trade and commerce and the development of new style of architecture called "Chalukyan architecture". Kannada literature, which had enjoyed royal support in the 9th century Rashtrakuta court found eager patronage from the Western Chalukyas in the Jain and Veerashaiva traditions. The 11th century saw the birth of Telugu literature under the patronage of the Eastern Chalukyas.

Contents

Origins [ edit ]

Natives of Karnataka [ edit ]

Old Kannada inscription on victory pillar, Virupaksha Temple, Pattadakal, 733–745 CE

While opinions vary regarding the early origins of the Chalukyas, the consensus among noted historians such as John Keay, D.C. Sircar, Hans Raj, S. Sen, Kamath, K. V. Ramesh and Karmarkar is the founders of the empire at Badami were native to the modern Karnataka region. [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

A theory that they were descendants of a 2nd-century chieftain called Kandachaliki Remmanaka, a feudatory of the Andhra Ikshvaku (from an Ikshvaku inscription of the 2nd century) was put forward. This according to Kamath has failed to explain the difference in lineage. The Kandachaliki feudatory call themselves Vashisthiputras of the Hiranyakagotra . The Chalukyas, however, address themselves as Harithiputras of Manavyasagotra in their inscriptions, which is the same lineage as their early overlords, the Kadambas of Banavasi. This makes them descendants of the Kadambas. The Chalukyas took control of the territory formerly ruled by the Kadambas. [12]

A later record of Eastern Chalukyas mentions the northern origin theory and claims one ruler of Ayodhya came south, defeated the Pallavas and married a Pallava princess. She had a child called Vijayaditya who is claimed to be the Pulakeshin I's father. However, according to the historians K. V. Ramesh, Chopra and Sastri, there are Badami Chalukya inscriptions that confirm Jayasimha was Pulakeshin I's grandfather and Ranaranga, his father. [13] [14] [15] [16] Kamath and Moraes claim it was a popular practice in the 11th century to link South Indian royal family lineage to a Northern kingdom. The Badami Chalukya records themselves are silent with regards to the Ayodhya origin. [17] [18]

While the northern origin theory has been dismissed by many historians, the epigraphist K. V. Ramesh has suggested that an earlier southern migration is a distinct possibility which needs examination. [19] According to him, the complete absence of any inscriptional reference of their family connections to Ayodhya, and their subsequent Kannadiga identity may have been due to their earlier migration into present day Karnataka region where they achieved success as chieftains and kings. Hence, the place of origin of their ancestors may have been of no significance to the kings of the empire who may have considered themselves natives of the Kannada speaking region. [11] The writing of 12th century Kashmiri poet Bilhana suggests the Chalukya family belonged to the Shudra caste while other sources claim they were Kshatriyas. [20]

The historians Jan Houben and Kamath, and the epigraphist D.C. Sircar note the Badami Chalukya inscriptions are in Kannada and Sanskrit. [21] [22] [23] According to the historian N. L. Rao, their inscriptions call them Karnatas and their names use indigenous Kannada titles such as Priyagallam and Noduttagelvom . The names of some Chalukya princes end with the pure Kannada term arasa (meaning "king" or "chief"). [24] [25] The Rashtrakuta inscriptions call the Chalukyas of Badami Karnatabala ("Power of Karnata"). It has been proposed by the historian S. C. Nandinath that the word "Chalukya" originated from Salki or Chalki which is a Kannada word for an agricultural implement. [26] [27]

Historical sources [ edit ]

Inscriptions in Sanskrit and Kannada are the main source of information about Badami Chalukya history. Among them, the Badami cave inscriptions of Mangalesha (578), Kappe Arabhatta record of c. 700, Peddavaduguru inscription of Pulakeshin II, the Kanchi Kailasanatha Temple inscription and Pattadakal Virupaksha Temple inscription of Vikramaditya II (all in Kannada language) provide more evidence of the Chalukya language. [28] [29] The Badami cliff inscription of Pulakeshin I (543), the Mahakuta Pillar inscription of Mangalesha (595) and the Aihole inscription of Pulakeshin II (634) are examples of important Sanskrit inscriptions written in old Kannada script. [30] [31] [32] The reign of the Chalukyas saw the arrival of Kannada as the predominant language of inscriptions along with Sanskrit, in areas of the Indian peninsula outside what is known as Tamilaham (Tamil country). [33] Several coins of the Badami Chalukyas with Kannada legends have been found. All this indicates that Kannada language flourished during this period. [34]

Travelogues of contemporary foreign travellers have provided useful information about the Chalukyan empire. The Chinese traveller Xuanzang had visited the court of Pulakeshin II. At the time of this visit, as mentioned in the Aihole record, Pulakeshin II had divided his empire into three Maharashtrakas or great provinces comprising 99,000 villages each. This empire possibly covered present day Karnataka, Maharashtra and coastal Konkan. [35] [36] Xuanzang, impressed with the governance of the empire observed that the benefits of the king's efficient administration was felt far and wide. Later, Persian emperor Khosrau II exchanged ambassadors with Pulakeshin II. [37] [38] [39]

Legends [ edit ]

Court poets of the Western Chalukya dynasty of Kalyani narrate:

"Once when Brahma, the creator, was engaged in the performance of the sandhya (twilight) rituals, Indra approached and beseeched him to create a hero who could put to an end the increasing evil on earth. On being thus requested, Brahma looked steadily into the Chuluka-jala (the water of oblation in his palm) and out sprang thence a great warrior, the progenitor of the Chalukyas". [40] The Chalukyas claimed to have been nursed by the Sapta Matrikas ("seven divine mothers") and were worshippers of many gods including Siva, Vishnu, Chamundi, Surya, Kubera, Parvati, Vinayaka and Kartikeya.

Some scholars connect the Chalukyas with the Chaulukyas (Solankis) of Gujarat. [41] According to a myth mentioned in latter manuscripts of Prithviraj Raso, Chaulukyas were born out of fire-pit (Agnikund) at Mount Abu. However it has been reported that the story of Agnikula is not mentioned at all in the original version of the Prithviraj Raso preserved in the Fort Library at Bikaner. [42]

According to the Nilagunda inscription of King Vikramaditya VI (11th century or later), the Chalukyas originally hailed from Ayodhya where fifty-nine kings ruled, and later, sixteen more of this family ruled from South India where they had migrated. This is repeated by his court poet Bilhana, who claims that the first member of the family, "Chalukya", was so named as he was born in the "hollow of the hands" of God Brahma. [43] [44]

According to a theory put forward by Lewis, the Chalukya were descendants of the "Seleukia" tribe of Iraq and that their conflict with the Pallava of Kanchi was, but a continuation of the conflict between ancient Seleukia and "Parthians", the proposed ancestors of Pallavas. However, this theory has been rejected by Kamath as it seeks to build lineages based simply on similar-sounding clan names. [45]

Periods in Chalukya history [ edit ]

Chalukya dynasties Badami Chalukyas Pulakeshin I 543–566 Kirtivarman I 566–597 Mangalesha 597–609 Pulakeshin II 609–642 Vikramaditya I 655–680 Vinayaditya 680–696 Vijayaditya 696–733 Vikramaditya II 733–746 Kirtivarman II 746–753 Vengi / Eastern Chalukyas Kubja Vishnuvardhana 624–641 Jayasimha I 641–673 Indra Bhattaraka 673 Vishnu Vardhana II 673–682 Mangi Yuvaraja 682–706 Jayasimha II 706–718 Kokkili 719 Vishnuvardhana III 719–755 Vijayaditya I 755–772 Vishnuvardhana IV 772–808 Vijayaditya II 808–847 Kali Vishnuvardhana V 847–849 Vijayaditya III 849–892 Chalukya Bhima I 892–921 Vijayaditya IV 921 Amma I 921–927 Beta Vijayaditya V 927 Tala I 927 Vikramaditya II 927–928 Bhima II 928 Yuddhamalla II 928–935 Chalukya Bhima II 935–947 Amma II 947–970 Tala I 970 Danarnava 970–973 Jata Choda Bhima 973–999 Shaktivarman I 1000–1011 Vimaladitya 1011–1018 Rajaraja Narendra 1019–1061 Vijayaditya VII Kalyani / Western Chalukyas Tailapa II 957–997 Satyashraya 997–1008 Vikramaditya V 1008–1015 Jayasimha II 1015–1042 Someshvara I 1042–1068 Someshvara II 1068–1076 Vikramaditya VI 1076–1126 Someshvara III 1126–1138 Jagadhekamalla II 1138–1151 Tailapa III 1151–1164 Jagadhekamalla III 1163–1183 Someshvara IV 1184–1200

The Chalukyas ruled over the Deccan plateau in India for over 600 years. During this period, they ruled as three closely related, but individual dynasties. These are the "Chalukyas of Badami" (also called "Early Chalukyas"), who ruled between the 6th and the 8th century, and the two sibling dynasties, the "Chalukyas of Kalyani" (also called Western Chalukyas or "Later Chalukyas") and the "Chalukyas of Vengi" (also called Eastern Chalukyas).

Chalukyas of Badami [ edit ]

Bhutanatha temple complex, at Badami

In the 6th century, with the decline of the Gupta dynasty and their immediate successors in northern India, major changes began to happen in the area south of the Vindyas – the Deccan and Tamilaham. The age of small kingdoms had given way to large empires in this region. [46] The Chalukya dynasty was established by Pulakeshin I in 543. [47] [48] [49] Pulakeshin I took Vatapi (modern Badami in Bagalkot district, Karnataka) under his control and made it his capital. Pulakeshin I and his descendants are referred to as "Chalukyas of Badami". They ruled over an empire that comprised the entire state of Karnataka and most of Andhra Pradesh in the Deccan.

Pulakeshin II, whose pre-coronation name was Ereya, [50] commanded control over the entire Deccan and is perhaps the most well-known emperor of the Badami dynasty. [51] [52] He is considered one of the notable kings in Indian history. [53] [54] [55] His queens were princess from the Alupa Dynasty of South Canara and the Western Ganga Dynasty of Talakad, clans with whom the Chalukyas maintained close family and marital relationships. [56] [57] Pulakeshin II extended the Chalukya Empire up to the northern extents of the Pallava kingdom and halted the southward march of Harsha by defeating him on the banks of the river Narmada. He then defeated the Vishnukundins in the south-eastern Deccan. [58] [59] [60] [61] Pallava Narasimhavarman however reversed this victory in 642 by attacking and occupying Badami temporarily. It is presumed Pulakeshin II, "the great hero", died fighting. [38] [62]

The Badami Chalukya dynasty went into a brief decline following the death of Pulakeshin II due to internal feuds when Badami was occupied by the Pallavas for a period of thirteen years. [63] [64] It recovered during the reign of Vikramaditya I, who succeeded in pushing the Pallavas out of Badami and restoring order to the empire. Vikramaditya I took the title "Rajamalla" ( lit "Sovereign of the Mallas " or Pallavas). [65] The thirty-seven year rule of Vijayaditya (696–733) was a prosperous one and is known for prolific temple building activity. [66] [67]

The empire was its peak again during the rule of the illustrious Vikramaditya II (733–744) who is known not only for his repeated invasions of the territory of Tondaimandalam and his subsequent victories over Pallava Nandivarman II, but also for his benevolence towards the people and the monuments of Kanchipuram, the Pallava capital. [66] [68] [69] He thus avenged the earlier humiliation of the Chalukyas by the Pallavas and engraved a Kannada inscription on the victory pillar at the Kailasanatha Temple. [68] [70] [71] During his reign Arab intruders of the Umayyad Caliphate invaded southern Gujarat which was under Chalukya rule but the Arabs were defeated and driven out by Pulakesi, a Chalukya governor of Navsari. [72] He later overran the other traditional kingdoms of Tamil country, the Pandyas, the Cholas and the Cheras in addition to subduing a Kalabhra ruler. [73] The last Chalukya king, Kirtivarman II, was overthrown by the Rashtrakuta King Dantidurga in 753. [74] At their peak, the Chalukyas ruled a vast empire stretching from the Kaveri in the south to the Narmada in the north.

Chalukyas of Kalyani [ edit ]

Main article: Western Chalukya Empire

The Chalukyas revived their fortunes in 973 after over 200 years of dormancy when much of the Deccan was under the rule of the Rashtrakutas. The genealogy of the kings of this empire is still debated. One theory, based on contemporary literary and inscriptional evidence plus the finding that the Western Chalukyas employed titles and names commonly used by the early Chalukyas, suggests that the Western Chalukya kings belonged to the same family line as the illustrious Badami Chalukya dynasty of the 6th century [75] [76] while other Western Chalukya inscriptional evidence indicates they were a distinct line unrelated to the Early Chalukyas. [77]

Tailapa II, a Rashtrakuta feudatory ruling from Tardavadi – 1000 (Bijapur district) overthrew Karka II, re-established the Chalukya rule in the western Deccan and recovered most of the Chalukya empire. [78] [79] The Western Chalukyas ruled for over 200 years and were in constant conflict with the Cholas, and with their cousins, the Eastern Chalukyas of Vengi. Vikramaditya VI is widely considered the most notable ruler of the dynasty. [80] [81] Starting from the very beginning of his reign, which lasted fifty years, he abolished the original Saka era and established the Vikrama Era . Most subsequent Chalukya inscriptions are dated in this new era. [82] [83] Vikramaditya VI was an ambitious and skilled military leader. Under his leadership the Western Chalukyas were able to end the Chola influence over Vengi (coastal Andhra) and become the dominant power in the Deccan. [84] [85] The Western Chalukya period was an important age in the development of Kannada literature and Sanskrit literature. [86] [87] They went into their final dissolution towards the end of the 12th century with the rise of the Hoysala Empire, the Pandyas, the Kakatiya and the Seuna Yadavas of Devagiri. [88]

Chalukyas of Vengi [ edit ]

Main article: Eastern Chalukyas

Pulakeshin II conquered the eastern Deccan, corresponding to the coastal districts of modern Andhra Pradesh in 616, defeating the remnants of the Vishnukundina kingdom. He appointed his brother Kubja Vishnuvardhana as Viceroy in 621. [89] [90] Thus the Eastern Chalukyas were originally of Kannada stock. [91] After the death of Pulakeshin II, the Vengi Viceroyalty developed into an independent kingdom and included the region between Nellore and Visakhapatnam. [90] [92]

After the decline of the Badami Chalukya empire in the mid-8th century, territorial disputes flared up between the Rashtrakutas, the new rulers of the western deccan, and the Eastern Chalukyas. For much of the next two centuries, the Eastern Chalukyas had to accept subordination towards the Rashtrakutas. [93] Apart from a rare military success, such as the one by Vijayaditya II(c.808–847), it was only during the rule of Bhima I (c.892–921) that these Chalukyas were able to celebrate a measure of independence. After the death of Bhima I, the Andhra region once again saw succession disputes and interference in Vengi affairs by the Rashtrakutas. [93]

The fortunes of the Eastern Chalukyas took a turn around 1000. Danarnava, their king, was killed in battle in 973 by the Telugu Choda King Bhima who then imposed his rule over the region for twenty-seven years. During this time, Danarnava's two sons took refuge in the Chola kingdom. Choda Bhima's invasion of Tondaimandalam, a Chola territory, and his subsequent death on the battlefield opened up a new era in Chola–Chalukya relations. Saktivarman I, the elder son of Danarnava was crowned as the ruler of Vengi in 1000, though under the control of king Rajaraja Chola I. [94] This new relationship between the Cholas and the coastal Andhra kingdom was unacceptable to the Western Chalukyas, who had by then replaced the Rashtrakutas as the main power in the western Deccan. The Western Chalukyas sought to brook the growing Chola influence in the Vengi region but were unsuccessful. [93] [95]

Initially, the Eastern Chalukyas had encouraged Kannada language and literature, though, after a period of time, local factors took over and they gave importance to Telugu language. [96] [97] Telugu literature owes its growth to the Eastern Chalukyas. [98]

Architecture [ edit ]

See also: Badami Chalukya Architecture, Western Chalukya architecture, Pattadakal, Badami Cave Temples, and Aihole Virupaksha temple in Dravidian style at Pattadakal, built 740 CE

The Badami Chalukya era was an important period in the development of South Indian architecture. The kings of this dynasty were called Umapati Varlabdh and built many temples for the Hindu god Shiva. [99] Their style of architecture is called "Chalukyan architecture" or "Karnata Dravida architecture". [100] [101] Nearly a hundred monuments built by them, rock cut (cave) and structural, are found in the Malaprabha river basin in modern Bagalkot district of northern Karnataka. [102] The building material they used was a reddish-golden Sandstone found locally. These cave temples are basically excavations, cut out of the living rock sites they occupy. They were not build as their structural counterparts were, rather created by a special technique known as "subtraction" and are basically sculptural. [103] Though they ruled a vast empire, the Chalukyan workshops concentrated most of their temple building activity in a relatively small area within the Chalukyan heartland – Aihole, Badami, Pattadakal and Mahakuta in modern Karnataka state. [104]

Their temple building activity can be categorised into three phases. The early phase began in the last quarter of the 6th century and resulted in many cave temples, prominent among which are three elementary cave temples at Aihole (one Vedic, one Jain and one Buddhist which is incomplete), followed by four developed cave temples at Badami (of which cave 3, a Vaishnava temple, is dated accurately to 578 CE). [105] These cave temples at Badami are similar, in that, each has a plain exterior but an exceptionally well finished interior consisting of a pillared verandah, a columned hall ( mantapa ) and a cella (shrine, cut deep into rock) which contains the deity of worship. [106] In Badami, three caves temples are Vedic and one in Jain. The Vedic temples contain large well sculpted images of Harihara, Mahishasuramardhini, Varaha, Narasimha, Trivikrama, Vishnu seated on Anantha (the snake) and Nataraja (dancing Shiva). [107]

The second phase of temple building was at Aihole (where some seventy structures exist and has been called "one of the cradles of Indian temple architecture" [108] ) and Badami. Though the exact dating of these temples has been debated, there is consensus that the beginnings of these constructions are from c. 600. [109] [110] [111] These are the Lad Khan Temple (dated by some to c. 450 but more accurately to 620) with its interesting perforated stone windows and sculptures of river goddesses; the Meguti Jain Temple (634) which shows progress in structural design; the Durga Temple with its northern Indian style tower (8th century) and experiments to adapt a Buddhist Chaitya design to a brahminical one (its stylistic framework is overall a hybrid of north and south Indian styles. [99] ); the Huccimalli Gudi Temple with a new inclusion, a vestibule, connecting the sanctum to the hall. [112] Other dravida style temples from this period are the Naganatha Temple at Nagaral; the Banantigudi Temple, the Mahakutesvara Temple and the Mallikarjuna Temple at Mahakuta; and the Lower Sivalaya Temple, the Malegitti Sivalaya Temple (upper) and the Jambulingesvara Temple at Badami. [110] Located outside the Chalukyan architectural heartland, 140 km south-east of Badami, with a structure related to the Early Chalukya style is the unusual Parvati Temple at Sanduru which dates to the late 7th century. It is medium-sized, 48 ft long and 37 ft wide. It has a nagara (north Indian) style vimana (tower) and dravida (south Indian) style parts, has no mantapa (hall) and consists of an antarala (vestibule) crowned with a barrel vaulted tower ( sukhanasi ). The "staggered" base plan of the temple became popular much later, in the 11th century. [113] [114]

The structural temples at Pattadakal, built in the 8th century and now a UNESCO World Heritage Site, marks the culmination and mature phase of Badami Chalukyan architecture. The Bhutanatha group of temples at Badami are also from this period. There are ten temples at Pattadakal, six in southern dravida style and four in the northern nagara style. Well known among these are the Sangamesvara Temple (725), the Virupaksha Temple (740–745) and the Mallikarjuna Temple (740–745) in the southern style. The Papanatha temple (680) and Galaganatha Temple (740) are early attempts in the nagara  – dravida fusion style. [115] Inscriptional evidence suggests that the Virupaksha and the Mallikarjuna Temples were commissioned by the two queens of King Vikramaditya II after his military success over the Pallavas of Kanchipuram. [110] Some well known names of Chalukyan architects are Revadi Ovajja, Narasobba and Anivarita Gunda. [116]

The reign of Western Chalukyas was an important period in the development of Deccan architecture. Their architecture served as a conceptual link between the Badami Chalukya architecture of the 8th century and the Hoysala architecture popularised in the 13th century. [117] [118] The centre of their cultural and temple-building activity lay in the Tungabhadra region of modern Karnataka state, encompassing the present-day Dharwad district; it included areas of present-day Haveri and Gadag districts. [119] [120] Here, large medieval workshops built numerous monuments. [121] These monuments, regional variants of pre-existing dravida temples, defined the Karnata dravida tradition. [122]

The most notable of the many buildings dating from this period are the Mahadeva Temple at Itagi in the Koppal district, [123] [124] the Kasivisvesvara Temple at Lakkundi in the Gadag district, [125] [126] the Mallikarjuna Temple at Kuruvatti, [126] and the Kallesvara Temple at Bagali, [127] both in the Davangere district. [128] Other notable constructions are the Dodda Basappa Temple at Dambal (Gadag district), [129] [130] the Siddhesvara Temple at Haveri (Haveri district), [131] [132] and the Amrtesvara Temple at Annigeri (Dharwad district). [133] [134] The Eastern Chalukyas built some fine temples at Alampur, in modern eastern Andhra Pradesh. [105] [135]

Literature [ edit ]

See also: Western Chalukya literature Poetry on stone at the Meguti temple (Aihole inscription) dated 634 CE, in Sanskrit language and old Kannada script, with a Kannada language endorsement of about the same date at the bottom. [21]

The Aihole inscription of Pulakeshin II (634) written by his court poet Ravikirti in Sanskrit language and Kannada script is considered as an classical piece of poetry. [30] [136] A few verses of a poet named Vijayanaka who describes herself as the "dark Sarasvati" have been preserved. It is possible that she may have been a queen of prince Chandraditya (a son of Pulakeshin II). [137] Famous writers in Sanskrit from the Western Chalukya period are Vijnaneshwara who achieved fame by writing Mitakshara, a book on Hindu law, and King Someshvara III, a noted scholar, who compiled an encyclopedia of all arts and sciences called Manasollasa . [138]

From the period of the Badami Chalukyas, references are made to the existence of Kannada literature, though not much has survived. [139] Inscriptions however refer to Kannada as the "natural language". [140] The Kappe Arabhatta record of c. 700 in tripadi (three line) metre is the earliest available work in Kannada poetics. [141] [142] Karnateshwara Katha , which was quoted later by Jayakirti, is believed to be a eulogy of Pulakeshin II and to have belonged to this period. [142] Other probable Kannada writers, whose works are not extant now but titles of which are known from independent references [143] are Syamakundacharya (650), who is said to have authored the Prabhrita , and Srivaradhadeva (also called Tumubuluracharya, 650 or earlier), the possible author of the Chudamani ("Crest Jewel"), a lengthy commentary on logic. [139] [144] [145] [146]

The rule of the Western and Eastern Chalukyas, however, is a major event in the history of Kannada and Telugu literatures respectively. By the 9th–10th centuries, Kannada language had already seen some of its most notable writers. The "three gems" of Kannada literature, Adikavi Pampa, Sri Ponna and Ranna belonged to this period. [147] [148] In the 11th century, Telugu literature was born under the patronage of the Eastern Chalukyas with Nannaya Bhatta as its first writer. [148] [149]

Badami Chalukya country [ edit ]

Army [ edit ]

The army was well organised and this was the reason for Pulakeshin II's success beyond the Vindyas. [150] It consisted of an infantry, a cavalry, an elephant corps and a powerful navy. The Chinese traveller Hiuen-Tsiang wrote that the Chalukyan army had hundreds of elephants which were intoxicated with liquor prior to battle. [38] [151] It was with their navy that they conquered Revatidvipa (Goa), and Puri on east coast of India. Rashtrakuta inscriptions use the term Karnatabala when referring to the powerful Chalukya armies. [152]

Land governance [ edit ]

The government, at higher levels, was closely modelled after the Magadhan and Satavahana administrative machinery. [38] The empire was divided into Maharashtrakas (provinces), then into smaller Rashtrakas ( Mandala ), Vishaya (district), Bhoga (group of 10 villages) which is similar to the Dasagrama unit used by the Kadambas. At the lower levels of administration, the Kadamba style prevailed fully. The Sanjan plates of Vikramaditya I even mentions a land unit called Dasagrama . [153] In addition to imperial provinces, there were autonomous regions ruled by feudatories such as the Alupas, the Gangas, the Banas and the Sendrakas. [154] Local assemblies and guilds looked after local issues. Groups of mahajanas (learned brahmins) looked after agraharas (called ghatika or "place of higher learning") such as at Badami which was served by 2000 mahajans and Aihole which was served by 500 mahajanas . Taxes were levied and were called the herjunka  – tax on loads, the kirukula  – tax on retail goods in transit, the bilkode  – sales tax, the pannaya  – betel tax, siddaya  – land tax and the vaddaravula  – tax levied to support royalty. [154]

Coinage [ edit ]

The Badami Chalukyas minted coins that were of a different standard compared to the coins of the northern kingdoms. [155] The coins had Nagari and Kannada legends. [22] The coins of Mangalesha had the symbol of a temple on the obverse and a 'sceptre between lamps' or a temple on the reverse. Pulakeshin II's coins had a caparisoned lion facing right on the obverse and a temple on the reverse. The coins weighed 4 grams and were called, in old-Kannada, hun (or honnu ) and had fractions such as fana (or fanam ) and the quarter fana (the modern day Kannada equivalent being hana  – which literally means "money"). [156] A gold coin called gadyana is mentioned in a record at the Vijayeshwara Temple at Pattadakal, which later came to be known as varaha (their royal emblem). [155]

Religion [ edit ]

Vaishnava Cave temple No. 3 at Badami, 578 CE Part of a series on the History of Karnataka GBerunda.JPG Categories

Both Shaivism and Vaishnavism flourished during the Badami Chalukya period, though it seems the former was more popular. [157] Famous temples were built in places such as Pattadakal, Aihole and Mahakuta, and priests ( archakas ) were invited from northern India. Vedic sacrifices, religious vows ( vrata ) and the giving of gifts ( dana ) was important. [158] The Badami kings were initially followers of Vedic Hinduism and dedicated temples to popular Hindu deities in Aihole. Sculptures of deities testify to the popularity of Hindu Gods such as Vishnu, Shiva, Kartikeya, Ganapathi, Shakti, Surya and Sapta Matrikas ("seven mothers"). The Badami kings also performed the Ashwamedha ("horse sacrifice"). [159] The worship of Lajja Gauri, a fertility goddess is known. Jainism too was a prominent religion during this period. The kings of the dynasty were however secular and actively encouraged Jainism. One of the Badami Cave temples is dedicated to the Jain faith. Jain temples were also erected in the Aihole complex, the temple at Maguti being one such example. [160] Ravikirti, the court poet of Pulakeshin II was a Jain. Queen Vinayavati consecrated a temple for the Trimurti ("Hindu trinity") at Badami. Sculptures of the Trimurti, Harihara (half Vishnu, half Shiva) and Ardhanarishwara (half Shiva, half woman) provide ample evidence of their tolerance. [159] Buddhism was on a decline, having made its ingress into Southeast Asia. This is confirmed by the writings of Hiuen-Tsiang. Badami, Aihole, Kurtukoti and Puligere (modern Lakshmeshwar in the Gadag district) were primary places of learning.

Society [ edit ]

The Hindu caste system was present and devadasis were recognised by the government. Some kings had concubines ( ganikas ) who were given much respect, [161] and Sati was perhaps absent since widows like Vinayavathi and Vijayanka are mentioned in records. Devadasis were however present in temples. Sage Bharata's Natyashastra , the precursor to Bharatanatyam, the classical dance of South India, was popular and is seen in many sculptures and is mentioned in inscriptions. [162] Some women from the royal family enjoyed political power in administration. Queen Vijayanka was a noted Sanskrit poet, [137] Kumkumadevi, the younger sister of Vijayaditya (and queen of Alupa King Chitravahana) made several grants and had a Jain basadi called Anesajjebasadi constructed at Puligere, [163] and the queens of Vikramaditya II, Lokamahadevi and Trailokyamahadevi made grants and possibly consecrated the Lokesvara Temple (now called Virupaksha temple) but also and the Mallikarjuna temple respectively at Pattadakal. [164]

In popular culture [ edit ]

The Chalukya era may be seen as the beginning in the fusion of cultures of northern and southern India, making way for the transmission of ideas between the two regions. This is seen clearly in the field of architecture. The Chalukyas spawned the Vesara style of architecture which includes elements of the northern nagara and southern dravida styles. During this period, the expanding Sanskritic culture mingled with local Dravidian vernaculars which were already popular. [46] Dravidian languages maintain these influences even today. This influence helped to enrich literature in these languages. [165] The Hindu legal system owes much to the Sanskrit work Mitakshara by Vijnaneshwara in the court of Western Chalukya King Vikramaditya VI. Perhaps the greatest work in legal literature, Mitakshara is a commentary on Yajnavalkya and is a treatise on law based on earlier writings and has found acceptance in most parts of India. Englishman Henry Thomas Colebrooke later translated into English the section on inheritance, giving it currency in the British Indian court system. [166] It was during the Western Chalukya rule that the Bhakti movement gained momentum in South India, in the form of Ramanujacharya and Basavanna, later spreading into northern India.

A celebration called Chalukya utsava , a three-day festival of music and dance, organised by the Government of Karnataka, is held every year at Pattadakal, Badami and Aihole. [167] The event is a celebration of the achievements of the Chalukyas in the realm of art, craft, music and dance. The program, which starts at Pattadakal and ends in Aihole, is inaugurated by the Chief Minister of Karnataka. Singers, dancers, poets and other artists from all over the country take part in this event. In the 26 February 2006 celebration, 400 art troupes took part in the festivities. Colorful cut outs of the Varaha the Chalukya emblem, Satyashraya Pulakeshin (Pulakeshin II), famous sculptural masterpieces such as Durga, Mahishasuramardhini (Durga killing demon Mahishasura) were present everywhere. The program at Pattadakal is named Anivaritacharigund vedike after the famous architect of the Virupaksha temple, Gundan Anivaritachari. At Badami it is called Chalukya Vijayambika Vedike and at Aihole, Ravikirti Vedike after the famous poet and minister (Ravikirti) in the court of Pulakeshin II. Immadi Pulakeshi , a Kannada movie of the 1960s starring Dr. Rajkumar celebrates the life and times of the great king. [167]

See also [ edit ]

Historical places of Chalukyas Karnataka Maharashtra Telangana Andhra Pradesh Middle kingdoms of India Timeline and

cultural period

Northwestern India

(Punjab-Sapta Sindhu)

Indo-Gangetic Plain Central India Southern India Western Gangetic Plain

(Kuru-Panchala)

Northern India

(Central Gangetic Plain)

Northeastern India

(Northeast India)

IRON AGE Culture Late Vedic Period Late Vedic Period

(Brahmin ideology) [a]

Painted Grey Ware culture

Late Vedic Period

(Kshatriya/Shramanic culture) [b]

Northern Black Polished Ware

Pre-history  6th century BC Gandhara Kuru-Panchala Magadha Adivasi (tribes) Culture Persian-Greek influences "Second Urbanisation"

Rise of Shramana movements
Jainism - Buddhism - Ājīvika - Yoga

Pre-history  5th century BC (Persian rule) Shishunaga dynasty Adivasi (tribes)  4th century BC (Greek conquests)

Nanda empire

Kalinga HISTORICAL AGE Culture Spread of Buddhism Pre-history Sangam period
(300 BC – 200 AD)  3rd century BC Maurya Empire Early Cholas

Early Pandyan Kingdom

Satavahana dynasty

Cheras

46 other small kingdoms in Ancient Thamizhagam

Culture Preclassical Hinduism [c] - "Hindu Synthesis" [d] (ca. 200 BC - 300 AD) [e] [f]
Epics - Puranas - Ramayana - Mahabharata - Bhagavad Gita - Brahma Sutras - Smarta Tradition
Mahayana Buddhism Sangam period

(continued)
(300 BC – 200 AD)

 2nd century BC Indo-Greek Kingdom Shunga Empire

Maha-Meghavahana Dynasty

Early Cholas

Early Pandyan Kingdom

Satavahana dynasty

Cheras

46 other small kingdoms in Ancient Thamizhagam

 1st century BC  1st century AD

Indo-Scythians
Indo-Parthians

Kuninda Kingdom  2nd century Kushan Empire  3rd century Kushano-Sasanian Kingdom Kushan Empire Western Satraps Kamarupa kingdom Kalabhra dynasty

Pandyan Kingdom(Under Kalabhras)

Culture "Golden Age of Hinduism"(ca. AD 320-650) [g]
Puranas
Co-existence of Hinduism and Buddhism  4th century Kidarites Gupta Empire

Varman dynasty

Kalabhra dynasty

Pandyan Kingdom(Under Kalabhras)

Kadamba Dynasty

Western Ganga Dynasty

 5th century Hephthalite Empire Alchon Huns Kalabhra dynasty

Pandyan Kingdom(Under Kalabhras)

Vishnukundina

 6th century Nezak Huns

Kabul Shahi

Maitraka Adivasi (tribes) Badami Chalukyas

Kalabhra dynasty

Pandyan Kingdom(Under Kalabhras)

Culture Late-Classical Hinduism (ca. AD 650-1100) [h]
Advaita Vedanta - Tantra
Decline of Buddhism in India  7th century Indo-Sassanids Vakataka dynasty
Empire of Harsha Mlechchha dynasty Adivasi (tribes) Pandyan Kingdom(Under Kalabhras)

Pandyan Kingdom(Revival)

Pallava

 8th century Kabul Shahi Pala Empire Pandyan Kingdom

Kalachuri

 9th century Gurjara-Pratihara Rashtrakuta dynasty

Pandyan Kingdom

Medieval Cholas

Pandyan Kingdom(Under Cholas)

Chera Perumals of Makkotai

10th century Ghaznavids Pala dynasty

Kamboja-Pala dynasty

Kalyani Chalukyas

Medieval Cholas

Pandyan Kingdom(Under Cholas)

Chera Perumals of Makkotai

Rashtrakuta

References and sources for table 

References

 1. ^ Samuel
 2. ^ Samuel
 3. ^ Michaels (2004) p.39
 4. ^ Hiltebeitel (2002)
 5. ^ Michaels (2004) p.39
 6. ^ Hiltebeitel (2002)
 7. ^ Micheals (2004) p.40
 8. ^ Michaels (2004) p.41

Sources

Notes [ edit ]

 1. ^ N. Laxminarayana Rao and Dr. S. C. Nandinath have claimed the Chalukyas were Kannadigas (Kannada speakers) and very much the natives of Karnataka (Kamath 2001, p. 57)
 2. ^ The Chalukyas were Kannadigas (D.C. Sircar in Mahajan V.D., 1960, Reprint 2007, Ancient India, Chand and Company, New Delhi, p. 690, ISBN 81-219-0887-6)
 3. ^ Natives of Karnataka (Hans Raj, 2007, Advanced history of India: From earliest times to present times, Part-1, Surgeet publications, New Delhi, p. 339
 4. ^ The Chalukyas hailed from Karnataka (John Keay, 2000, p. 168)
 5. ^ Quote:"They belonged to Karnataka country and their mother tongue was Kannada" (Sen 1999, 360)
 6. ^ The Chalukyas of Badami seem to be of indigenous origin (Kamath 2001, p. 58)
 7. ^ Jayasimha and Ranaraga, the first members of the Chalukya family were possibly employees of the Kadambas in the northern part of the Kadamba Kingdom (Fleet [in Kanarese Dynasties , p. 343] in Moraes, 1931, pp. 51–52)
 8. ^ Pulakesi I must have been an administrative official of the northern Kadamba territory centered in Badami (Moraes 1931, pp. 51–52)
 9. ^ The Chalukya base was Badami and Aihole (Thapar 2003, p. 328)
 10. ^ Inscriptional evidence proves the Chalukyas were native Kannadigas (Karmarkar, 1947, p. 26)
 11. ^ a b Ramesh (1984), p. 20
 12. ^ Pulakesi I of Badami who was a feudatory of the Kadamba king Krishna Varman II, overpowered his overlord in c. 540 and took control of the Kadamba Kingdom (Kamath 2001, p. 35)
 13. ^ Jayasimha (Pulakesi I's grandfather) is known from the Kaira inscription of 472–473 CE. Both Jayasimha and Ranaranga (Pulakesi I's father) are known from Mahakuta inscription of 599 CE and Aihole record of 634 CE (Ramesh 1984, pp. 26–27, p. 30)
 14. ^ From the Badami Cliff inscription of Pulakesi I and from the Hyderabad record of Pulakesi II which states their family ancestry (Kamath 2001, pp. 56–58)
 15. ^ Sastri (1955), p. 154
 16. ^ Chopra (2003), p. 73, part 1
 17. ^ Kamath (2001), p. 56
 18. ^ Moraes (1931). pp. 10–11
 19. ^ Ramesh (1984), p. 19
 20. ^ Bilhana, in his Sanskrit work Vikramanakadevacharitam claims the Early Chalukya family were born from the feet of Hindu God Brahma, implying they were Shudras by caste, while other sources claim they were born in the arms of Brahma, and hence were Kshatriyas (Ramesh 1984, p. 15)
 21. ^ a b Sircar D.C. (1965), p. 48, Indian Epigraphy , Motilal Banarsidass Publishers, Delhi, ISBN 81-208-1166-6
 22. ^ a b Kamath (2001), p. 57
 23. ^ Houben (1996), p. 215
 24. ^ Professor N.L. Rao has pointed out that some of their family records in Sanskrit have also named the princes with "arasa", such as Kattiyarasa (Kirtivarman I), Bittarasa (Kubja Vishnuvardhana) and Mangalarasa (Mangalesha, Kamath 2001, pp. 57–60)
 25. ^ Historians Shafaat Ahmad Khan and S. Krishnasvami Aiyangar clarify that Arasa is Kannada word, equivalent to Sanskrit word Raja – Journal of Indian History p. 102, Published by Department of Modern Indian History, University of Allahabad
 26. ^ Dr. Hoernle suggests a non-Sanskrit origin of the dynastic name. Dr. S.C. Nandinath feels the Chalukyas were of agricultural background and of Kannada origin who later took up a martial career. He feels the word Chalki found in some of their records must have originated from salki , an agricultural implement (Kamath 2001, p. 57)
 27. ^ The word Chalukya is derived from a Dravidian root (Kittel in Karmarkar 1947, p. 26)